Medlemsdialog

Inför 2022

Pandemin har kraftigt begränsat föreningens studieverksamhet sedan vårterminen 2020. Om inte pandemin fortsätter att utvecklas i negativ riktning och myndigheterna på nytt tvingas införa restriktioner som påverkar studierna kommer föreningen återgå till normal studieverksamhet från och med vårterminen 2022. 19 medlemmar kan då som vanligt delta i en och samma kurs, 200 åhörare kan komma på måndagsföreläsningarna och intresserade kan åka på studieresor som förr. Vårterminens studieprogram är fullmatat med intressanta kurser, spännande måndagsföreläsningar och lärorika studieresor.
Reducerad verksamhet
Ungefär hälften av landets 34 senioruniversitet har haft sina verksamheter helt ”nedsläckta” under tre terminer på grund av pandemin. Vår förening valde en annan väg och har försökt upprätthålla studieverksamheten trots pandemin. Verksamheten har tidvis gått på ”sparlåga” med ett begränsat antal kurser, ett fåtal föreläsningar och nästan inga resor.
Styrelsen har trots alla begränsningar ansett det vara viktigt att kunna erbjuda medlemmarna möjligheten att fortsätta studera i föreningen. Föreningen har därmed kunnat leva vidare trots de svåra tiderna. Vi har helt tiden strikt följt myndigheternas råd och anvisningar och vi tror inte att någon medlem har blivit nedsmittad efter att ha deltagit i vår verksamhet.
Avgifterna
För att få delta i föreningens aktiviteter under 2022 måste medlemsavgiften vara inbetald senast den 31 januari 2022. Efter årsmötesbeslutet den 22 mars 2021 höjs medlemsavgiften från 250 till 300 kronor. Medlemsavgiften har inte justerats sedan 2018. Avgiften betalas in på plusgirokonto 494 52 30 – 3. Under vårterminen 2022 anordnas närmare 40 kurser. En allmän kurs kostar fortsatt 325 kronor och en språkkurs fortsatt 650 kronor. Kursanmälan sker via föreningens hemsida suvaros.se eller direkt till SUV-expeditionen. Vårterminens kurser startar den 31 januari 2022. Sista anmälningsdag till kurserna är den 30 december 2021. Ingen återbetalning av kursavgift sker om medlem avbryter kurs eller blir sent inplacerad på kurs. Kurserna betalas på plusgirokonto 494 52 30 – 3.
Föreläsningarna
Vårens tolv måndagsföreläsningar startar den 24 januari 2022. Hösten 2021 infördes ett avgiftssystem med entrékort. Tolv föreläsningar kostar 500 kronor och sex föreläsningar kostar 300 kronor. De som inte betalar med kort får betala 70 kronor för en föreläsning. Betalning sker med Swish eller kontanter. Mynt tas ej emot. Korten är varken personliga eller tidsbundna, men får inte överlåtas till någon som inte är medlem i föreningen. Korten kan köpas på SUV-expeditionen. Måndagar hålls expeditionen öppen tills föreläsningen startar. Föreläsningarna pågår mellan klockan 14.00 och 15.45
Resorna
Ett antal studieresor över dagen med buss planeras under vårterminen 2022. Reseanmälan sker via föreningens hemsida suvaros.se eller till SUV-expeditionen. Om dessa resor kan ni läsa mer i programkatalogen. Resorna betalas på plusgirokonto 44 83 88 – 9.
Nytt telefonnummer
Föreningens expedition i Växhuset har under hösten bytt till ett nytt nummer på telefon. Det nya numret är 072-453 01 97. Expeditionen stänger för höstterminen 2021 den 13 december och öppnar förvårterminen 2022 den 10 januari 2022.
Hemsidan
De allra flesta medlemmar använder sig av föreningens hemsida för att ta del av studieprogrammet och anmäla sig till kurser och resor. Därför kommer föreningen upphöra med den tryckta programkatalogen och enbart använda hemsidan när studieprogrammen ska presenteras. Detta sker från och med höstterminen 2022. Vårterminens programkatalog, som nu finns på hemsidan och sänts ut med posten, är därmed den sista tryckta programkatalogen.
Snabb och effektiv
Fördelarna med detta teknikskifte är många. En tryckt programkatalog blir snabbt inaktuell. Hemsidan kan däremot snabbt uppdatera medlemmarna om oväntade förändringar i studieprogrammet. Måndagsföreläsningar kan ställas in och kurser kan ges nya tider. Hemsidan är miljövänlig och kostnadseffektiv. Alla kan alltid nå hemsidan enkelt med dator och mobiltelefon. Alltfler föreningar slutar med tryckta brevutskick och satsar numera uteslutande på hemsidor och riktad information till medlemmar med e-post. Hemsidan kan du nå via suvaros.se Föreningens e-postadress är info@suvaros.se
Gunnar Hilding
Ordförande